Zestawy edukacyjne do modelowania cząsteczek chemicznych
Zestawy edukacyjne
do modelowania cząsteczek chemicznych

Chlorek sulfurylu – właściwości i struktura

W starych dobrych czasach, czyli jeszcze przed cięciami podstaw programowych, licealiści uczyli się o chlorkach i bezwodnikach kwasowych. Obecnie, substancje te pojawiają się w szkole średniej tylko na kółkach chemicznych, konkursach i olimpiadach. A szkoda, bo jest to ważna i ciekawa grupa związków chemicznych.

Dzisiaj omówimy budowę i właściwości najpopularniejszego nieorganicznego chlorku kwasowego – chlorku sulfurylu, SO2Cl2.

Chlorki kwasowe

Zaczniemy jednak od szybkiego poznania nowej grupy związków - chlorków kwasowych.

Chlorki kwasowe, to duża grupa substancji chemicznych, w których grupa hydroksylowa (—OH) w cząsteczce kwasu zastępowana jest atomem chloru. Operacje tę można przeprowadzić zarówno na cząsteczkach nieorganicznych kwasów tlenowych, jak i na grupie karboksylowej kwasów organicznych. Dlatego chlorki kwasowe, podobnie jak same kwasy, dzielimy na nieorganiczne i organiczne.

Powstałe w ten sposób struktury, choć najczęściej są mniej trwałe niż same kwasy, to mają wiele zastosowań; głównie jako półprodukty do dalszych procesów – zarówno w skali przemysłowej jak i w laboratorium chemicznym. Ich wspólną cechą jest łatwość hydrolizy do odpowiedniego kwasu oraz chlorowodoru.

Na koniec tej części warto dodać, że analogiczne związki tworzą również pozostałe pierwiastki grupy 17 – fluor, brom i jod.

Chlorek sulfurylu – właściwości

Chlorek sulfurylu to bezbarwna lotna ciecz o bardzo ostrym zapachu. Otrzymujemy go w czasie bezpośredniej syntezy w obecności węgla aktywnego jako katalizatora.
SO2 + Cl2 ⇄ SO2Cl2

Każdy, kto używał w laboratorium chlorku sulfurylu pamięta, że w praktyce ciecz ta nie jest bezbarwna, jak napisano wyżej, a żółtawa. Jest tak dlatego, iż reakcja omówiona wyżej jest równowagowa. W konsekwencji, nawet w temperaturze pokojowej pewna część chlorku sulfurylu ulega dysocjacji i roztwór nasyca się czystym chlorem o żółtej barwie.

Z wodą natychmiast hydrolizuje. Szybkość tej reakcji jest silnie zależna od temperatury – w wyższych temperaturach przebiega wybuchowo. 💥
SO2Cl2 + 2H2O → H2SO4 + 2HCl

Chlorek sulfurylu – budowa

Zgodnie z teorią oktetu elektronowego chlorek sulfurylu, jako pochodna kwasu siarkowego, ma budowę bardzo podobną do tego ostatniego. Siarka na +6 stopniu utlenienia przyjmuje hybrydyzację sp3, w wyniku czego tworzy tetraedryczną cząsteczkę z czterema pojedynczymi wiązaniami. Atom siarki z atomami chloru łączy się wiązaniami kowalencyjnymi, zaś atomy tlenu przyłączone są wiązaniami koordynacyjnymi – analogicznie jak w kwasie siarkowym(VI).

Jeżeli od naszej cząsteczki oderwiemy jeden atom tlenu i zastąpimy go parą elektronową, to otrzymamy cząsteczkę chlorku tionylu (SOCl2). Natychmiast rozpoznajemy, że jest to również chlorek kwasowy – kwasu siarkowego(IV). Warto tutaj przypomnieć sobie czym różni się struktura kwasu siarkowego(IV) i kwasu siarkowego(VI).

Hiperwalencyjność siarki – dla uczniów szczególnie zainteresowanych

Ponieważ chlorki kwasowe nie są już w podstawie programowej dla szkół średnich i nie zanosi się aby w najbliższym czasie znalazły się w niej ponownie, więc budowę tej cząsteczki omawiać będziemy przede wszystkim z uczniami szczególnie zainteresowanymi chemią – na kółkach chemicznych lub innych zajęciach dodatkowych (np. przygotowujących do Olimpiady Chemicznej). Jeżeli nasi uczniowie zetknęli się już ze zjawiskiem hiperwalencyjności pierwiastków trzeciego i dalszych okresów (głównie na przykładzie fosforu i siarki), to nie zdziwi ich informacja, że wyżej opisana budowa zgodna z tzw. „regułą oktetu” jest pewnym uproszczeniem.

Szczegółowe badania wykazały, że kąty w tej cząsteczce nieco odbiegają od spodziewanych dla tetraedru, a długość poszczególnych wiązań mocno się różni. Wiązania między atomem siarki i atomami chloru mają 198 pm, a między atomem siarki i atomami tlenu zaledwie 143 pm. Tak krótkie wiązania między tlenem a siarką świadczą o pewnym udziale wiązań podwójnych. Oznacza to, że w tworzeniu tych wiązań biorą także elektrony, które zostały promowane na orbital 3d atomu siarki. W takiej sytuacji liczba elektronów walencyjnych atomu siarki może przekroczyć oktet (jak np. w heksafluorku siarkiSF6). Dlatego równie prawidłowo możemy tę cząsteczkę przedstawić korzystając z atomu siarki wziętego z zestawu dla szkoły podstawowej (z dwoma wiązaniami podwójnymi i dwoma pojedynczymi). Każde z tych przedstawień stanowi pewną strukturę graniczną, a rzeczywisty obraz tej molekuły jest złożeniem tych struktur.

chlorek sulfurylu, tlenochlorek siarki

Chlorek sulfurylu oraz inne chlorki kwasów nieorganicznych ułożysz posiadając zestaw Lewisa do chemii nieorganicznej.

Łukasz Aranowski
16 kwietnia 2024